Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2017-11-26T11:14:39+00:00

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fresh! Services & Catering opgestelde aanbiedingen en tussen Fresh! en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten. De wederpartij, ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten, wordt hierna steeds huurder genoemd. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

De prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Fresh! Services & Catering of begin van feitelijke uitvoering door Fresh! Services & Catering van de verhuur. Door of vanwege Fresh! Services & Catering verstrekte documentatie, gebruik- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Fresh! Services & Catering, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. Tenzij anders is overeengekomen, is Fresh! Services & Catering gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.

3 Betaling

De door Fresh! Services & Catering opgegeven prijzen luiden in euro’s, exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De op de prijslijst van Fresh! Services & Catering aangegeven prijzen luiden exclusief 21% BTW.
Betaling van de factuur dient te geschieden ten tijde van het ophalen van het verhuurde ten opslaglocatie van Fresh! Services & Catering, dan wel ten tijde van aflevering van het verhuurde, dan wel door overboeking per bank voor de afgesproken leverdatum. Storting of overschrijving op het bankrekeningnummer van Fresh! Services & Catering, na ontvangst van de factuur, kan alleen na vooraf overeengekomen toestemming van Fresh! Services & Catering. Betaling van het aan Fresh! Services & Catering toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting binnen acht dagen na factuurdatum aan Fresh! Services & Catering te geschieden.
Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan Fresh! Services & Catering toekomende bedrag niet binnen de in deze levering- betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet, is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt. Na het sluiten van de overeenkomst is Fresh! Services & Catering gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is Fresh! Services & Catering bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij Fresh! Services & Catering verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.
Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

4 Annulering

Kosteloos annuleren kan tot 3 weken van te voren voor de gehuurde datum, daarna wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. U heeft tot het einde van het jaar de mogelijkheid om de spullen (mits beschikbaar ) opnieuw te huren, u betaalt dan de andere helft van het bedrag. Bij een annulering van minimaal 3 dagen voor de gehuurde datum wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

5 Regeling ten aanzien van verhuur van objecten

De verhuurde objecten blijven eigendom van Fresh! Services & Catering en mogen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend zonder toestemming van Fresh! Services & Catering.
In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Fresh! Services & Catering kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen. De productafbeeldingen op de website kunnen in kleur en model afwijken van het geleverde artikel.
De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goede huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan Fresh! Services & Catering, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is, te worden teruggegeven.
Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Fresh! Services & Catering geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren, enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Fresh! Services & Catering hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Fresh! Services & Catering te vergoeden. Indien door deze schade Fresh! Services & Catering zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een één zijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

6 Aansprakelijkheid

Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
Fresh! Services & Catering is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Fresh! Services & Catering of van door hem ingeschakelde hulppersonen.
Deze bepaling geldt slechts voor zover Fresh! Services & Catering een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven bepaalde, is Fresh! Services & Catering niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden.
De huurder vrijwaart Fresh! Services & Catering ter zake van eventuele vorderingen van derden. Indien Fresh! Services & Catering ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Fresh! Services & Catering nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Fresh! Services & Catering of zijn leidinggevende ondergeschikten. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Fresh! Services & Catering ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

7 Overmacht

In geval van overmacht is Fresh! Services & Catering bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Fresh! Services & Catering aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan Fresh! Services & Catering het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Fresh! Services & Catering nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.

8 Ontbinding

Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Fresh! Services & Catering bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:

-surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
-in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
-in de nakoming van een verplichting is tekort geschoten, dan wel het voor Fresh! Services & Catering voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.

Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Fresh! Services & Catering gehouden is tot enige schadevergoeding.
Alle vorderingen die Fresh! Services & Catering in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

9 Slotbepalingen

Indien een of meer bepalingen uit de tussen Fresh! Services & Catering en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.
Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen Fresh! Services & Catering en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin Fresh! Services & Catering is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u vragen of wenst u een offerte te ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Contact ons